Lin Heping, Secretary of FNU Party Committee

Wang Changping, President

Pan Yuteng, Deputy Secretary of FNU Party Committee

Ye Shen, Deputy Secretary of FNU Party Committee

Huang Qingbo, Standing Member of FNU Party Committee, Secretary of Discipline Inspection Committee

Wang Wending, Standing Member of FNU Party Committee, Vice President

Xu Ming, Standing Member of FNU Party Committee, Vice President

Zheng Jiajian, Vice President

Tu Rong, Standing Member of FNU Party Committee, Vice President


返回原图
/